تخفیفات

سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می توانند درخواست، تقاضای کوپن تخفیف خود را ارسال کنند.

تخفیفات ارائه شده بر اساس شرایط درخواست کننده ارائه شده و موافقت و صدور کوپن تخفیف بعد از بررسی و حائز شرایط بودن سازمان یا مرکز آموزشی_پژوهشی به درخواست کننده اطلاع داده می شود.

لطفا در توضیحات، شرح کامل دلایل درخواست تخفیف خود را بنویسید. با سپاس