آموزش

... روی هر قسمت زیر کلیک کنید.
... 1/ سیر تکوینی MMPI-2RF: ...
*. سیر تکوینی MMPI-2RF: فُرم بازسازی­ شده سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه ­سوتا-۲ (MMPI-2RF)،  پرسشنام ه­ای است که در حیطه های وسیع به کار می­ رود و با استفاده از بازنگری داده­محور[۱] و سازه­ محور[۲] از MMPI-2 به دست آمده است. هدف اصلی این بازنگری، ارائه مقیاس ­های اصلی از مخزن سؤال­های MMPI-2 بود تا علاوه بر این که از لحاظ بالینی دارای اهمیت باشند، از  لحاظ روان سنجی نیز به ­عنوان شاخص­ های مطلوب شناخته شوند. پرسشنامه MMPI-2-RF دارای ۳۳۸ سؤال بوده و ۵۰ مقیاس را تشکیل می­دهد که ۸ مقیاس روایی و ۴۲ مقیاس اصلی را در بر می­گیرد. در راستای شناخت جامع از MMPI-2RF، باید مراحل تکاملی و سیر تکوینی این ابزار را با تأکید بر نسخه­ های متوالی MMPI در نظر گرفت. ادامه دارد ….

 

[۱]– Data Oriented, [۲]– Construct Oriented

... 2/ مثلث سه ­گانه MMPI-2RF: ...
2/ مثلث سه ­گانه MMPI-2RF: همواره زمینه­ های فنی آزمون[۱] در مقایسه با زمینه­ های فرهنگی، از اهمیت بالاتری برخوردار است. هنگامی می­ توان به سودمندی یک آزمون تأکید داشت و از آن در موقعیت­ های متفاوت استفاده به عمل آورد که آزمون مزبور از لحاظ فنی، مطلوبیت روان سنجی داشته باشد. به بیان دیگر، شرط استفاده از ابزارهای روانشناختی در موقعیت­ های متفاوت این است که دارای ویژگی­ های مطلوب فنی باشد و بتوان دلایل معتبری را برای کیفیت فنی ابزار ارائه نمود. ادامه دارد….

 

[۱]– Technical Domains of Test

... 3/ انباشتگی مقیاس ­های بالینی:...
3/  انباشتگی مقیاس ­های بالینی: با توجه به این که شکل­ گیری ابزارهای اندازه ­گیری باید مبتنی بر زمینه ­های مفهومی، روش ­شناختی و همبسته­ های تجربی باشد، MMPI-2RF نیز از این قاعده مستثنی نیست. تلگن، سازنده اصلی MMPI-2RF، پس از این که در بازسازی مقیاس ­های بالینی موفقیت مطلوبی را کسب کرد و توانست MMPI-2 را به MMPI-2RC مبدل سازد، دیگر مقیاس­ ها را نیز بازنگری نمود و MMPI-2RF را به وجود آورد. فرایند تحول MMPI-2RC، از منطق عمومی و  روش­ شناختی که برای توسعه MMPI-2 به MMPI-2RC استفاده شده بود، پیروی می­ کرد. ادامه دارد …
... 4/ بُعد پنهان نافذ:...

۴/ بُعد پنهان نافذ: تلگن اعتقاد دارد یک بُعد پنهان نافذ[۱] در بروز همبستگی درونی بین مقیاس­های بالینی نقش دارد که وی آن را به­عنوان «ضعف روحیه» معرفی کرده است. ضعف روحیه، در ابعاد نارسایی هیجانی تأثیر گذاشته و افرادی که به این عارضه دچار هستند، انسان­هایی ناامید، درمانده و مأیوس می­باشند که انتظار شکست را در جنبه­های گوناگون زندگی­شان داشته و عزت­نفس پایینی دارند. وی با انتقاد شدیدی که از روش شناسایی تمیزدهنده سؤال­ها[۲] به عمل می­آورد و انتقادهای فراوانی را به روش مزبور که توسط هته­وی و مک­کین­لی به کار رفته بود وارد می­ساخت، عنوان می­نماید همواره گروه معیاری و گروه هنجاری در این عامل، متمایز می­باشند و از طریق مقایسه این دو گروه که دارای بیماری روانی و فقدان بیماری روانی هستند، نشانگرهای ضعف روحیه استخراج می­شود؛ زیرا ضعف روحیه معرفه و نشانگری از «احساس بیماری»[۳] است. ادامه دارد …

[۱]– Pervasive Latent Dimension, [۲]– Method of Identifying Discriminating Items, [۳]– Sense of Patient

... 5/ روایی محتوایی MMPI-2RF:...
5/ روایی محتوایی MMPI-2RF: در راستای شناخت دقیق ­تر از روایی محتوایی MMPI-2RF، باید مقیاس ­های روایی، مقیاس ­های سطح بالاتر و بالینی بازسازی ­شده، مقیاس ­های مشکلات ویژه و آسیب ­شناسی شخصیتی مدنظر قرار گیرند. پس از آن، به مقیاس ­های علایق تأکید نمود و مقیاس ­های  آسیب­ شناسی شخصیت پنج­گانه را مدنظر قرار داد و به کاربردهای مفاهیم مطرح شده در حیطه آسیب­ شناسی روانی توجه کرد. در MMPI-2RF تنها ۱ مقیاس از ۸ مقیاس روایی به ­عنوان مقیاسی نوین مطرح شده است؛ زیرا ۷ مقیاس در MMPI-2RC، وجود داشت. ادامه دارد …