+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@mmpi2rf.ir

دوره های آموزشی

دانلود جدول دوره های آموزشی (متقاضی محور)

دوره آموزش تله های زندگی و محیط کار

فهرست آموزش:

  • آشنایی با روان سازه ها
  • آشنایی با ذهتیت ها

دوره آموزش پیشرفته  با ابزار سنجش آسیب شناسی روان و شخصیت                           MMPI-2-RF

فهرست آموزش پیشرفته:

  • تحلیل و تفسیر مقیاس ها
  • آشنایی با سامانه هوشمند  www.mmpi2rf.ir

دوره آموزش مقدماتی با ابزار سنجش آسیب شناسی روان و شخصیت                           MMPI-2-RF

فهرست آموزش پیشرفته:

  • آشنایی با مقیاس ها و پروفایل
  • آشنایی با سامانه هوشمند  www.mmpi2rf.ir