+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@mmpi2rf.ir

 

 

ابزارهای سنجش و غربالگری

فُرم بازسازی­ شده سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه ­سوتا-۲ (MMPI-2RF)،  پرسش نامه­ ای است که در حیطه­ های وسیع به کار می ­رود و با استفاده از بازنگری داده­ محور و سازه­ محور از MMPI-2 به دست آمده است. هدف اصلی این بازنگری، ارائه مقیاس­ های اصلی از مخزن سؤال ­های MMPI-2 بود تا علاوه بر این که از لحاظ بالینی دارای اهمیت باشند، از  لحاظ روان سنجی نیز به­ عنوان شاخص­ های مطلوب شناخته شوند. پرسش نامه MMPI-2-RF دارای ۳۳۸ سؤال بوده که ۵۰ مقیاس را تشکیل می­ دهد که ۸ مقیاس روایی و ۴۲ مقیاس اصلی را در بر می­ گیرد. در راستای شناخت جامع از MMPI-2RF، باید مراحل تکاملی و سیر تکوینی این ابزار را با تأکید بر نسخه ­های متوالی MMPI در نظر گرفت.