منابع علمی

 

نمونه لینک مقالات معرفی شده در اینترنت:

________________________________

ویژگی های روان سنجی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا -۲ (MMPI-2RF) در ورزشکاران تیم ملی ایران

________________________________

استعدادیابی فوتبالیست های جوان نخبه برمبنای اثرات ویژگی های روان شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی

________________________________

اعتباریابی پرسشنامه MMPI-2-RF : با تأکید بر مطالعه انطباق ساختار پنج عاملی شخصیت مرضی (PSY-5) با صفات پیشنهادی محور دوم DSM-5

________________________________

چالش های دست یابی و استقرار _ MMPI2RF

________________________________

A distinct configuration of MMPI-2http://jcps.atu.ac.ir/article_729.html-RF scales rCd and RC9/ACT is associated with suicide attempt risk among suicide ideators in a psychiatric outpatient sample.

________________________________

MMPI-2-RF characteristics of veterans seeking treatment for military sexual trauma.

________________________________

Leone, Mosticoni, Ianella, Biondi, and Butcher’s (2018) Effort to Compare the MMPI-2-RF with the MMPI-2 Falls Well Short

________________________________

Inconsistent responding on the MMPI-2-RF and uncooperative attitude: Evidence from cognitive performance validity measures.

________________________________

... روی هر قسمت کلیک کنید تا توضیحات نمایش داده شود.
... 1/ رویکرد تشخیصی- درمانی: ...

فصل اول کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت

۱/ رویکرد تشخیصی- درمانی: ۱-۱ رویکردهای دوگانه سنجش روانشناختی _ ۲-۱ تاریخچه رویکرد تشخیصی- درمانی _ ۳-۱ رویکرد تشخیصی- درمانی خردسالی _ ۴-۱ رویکرد تشخیصی- درمانی نوجوانی _ ۵-۱ رویکرد تشخیصی- درمانی بزرگسالی

برای تهیه  به فروشگاه بروید (فصل اول کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت)

... 2/ نسخه اصلی...

فصل دوم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت

۲/ نسخه اصلی: ۱-۲ حیطه­ های ساختارسازی _ ۲-۲ روش تجربی ساختارسازی _ ۳-۲ روش نظری ساختارسازی _ ۴-۲ ساختارسازی نسخه اصلی _ ۲-۲ روش تجربی ساختارسازی _ ۳-۲ روش نظری ساختارسازی _ ۴-۲ ساختارسازی نسخه اصلی

برای تهیه فصل دوم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت به فروشگاه بروید.

... 3/ نسخه mmpi2: ...

فصل سوم کتاب ارزیابی ویژگی هایی شخصیت

۳/ نسخه ۲: ۱-۳ استانداردسازی مجدد _ ۲-۳ مقیاس­ های روایی _ ۳-۳ مقیاس­ های بالینی _ ۴-۳ مقیاس­ های محتوایی _ ۵-۳ مقیاس ­های تکمیلی

برای تهیه فصل سوم کتاب ارزیابی ویژگی هایی شخصیت به فروشگاه بروید.

... 4/ نسخه A:...

فصل چهارم کتاب ارزیابی وییژگی های شخصیت

۴/ نسخه آ ۱-۴ سنجش روان شناختی نوجوانان _ ۲-۴ روند تکوینی _ ۳-۴ تدوین نسخه آزمایشی _ ۴-۴ تدوین نسخه استاندارد _ ۵-۴ تدوین نسخه نهایی

برای تهیه فصل چهارم کتاب ارزیابی وییژگی های شخصیت به فروشگاه بروید.

... 5/ نسخه RF:...

فصل پنجم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت

۵/ نسخه آر اف: ۱-۵ سیر تکوینی _ ۲-۵ مثلث سه­ گانه _ ۳-۵ انباشتگی مقیاس ­های بالینی _ ۴-۵ بُعد پنهان نافذ _ ۵-۵ روایی محتوای

برای تهیه فصل پنجم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت به فروشگاه بروید.

... 6/ نیمرخ روایی:...

فصل ششم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت

۶/ نیمرخ روایی: ۱-۶ رهنمودهای تفسیری _ ۲-۶ ساختار نیمرخ روایی _ ۳-۶ عدم پاسخ دهی محتوایی _ ۴-۶ گزارش­ دهی افراطی _ ۵-۶ گزارش ­دهی تفریطی

برای تهیه فصل ششم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت به فروشگاه بروید.

... 7/ نیمرخ بالینی:...

فصل هفتم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت

۷/ نیمرخ بالینی: ۱-۷ ساختار سلسله ­مراتبی _ ۲-۷ مقیاس ­های نارسایی سه­ گانه _ ۳-۷ مثلث دلمردگی _ ۴-۷ مقیاس­ های بالینی بازسازی­ شده _ ۵-۷ همپوشی سلسله ­مراتبی

برای تهیه فصل هفتم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت به فروشگاه بروید.

... 8/ نیمرخ مشکلات ویژه:...

فصل هشتم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت

۸/ نیمرخ مشکلات ویژه: ۱-۸ نیمرخ جسمانی- شناختی _ ۲-۸ نیمرخ درونی ­سازی _ ۳-۸ نیمرخ برونی ­سازی _ ۴-۸ نیمرخ بین ­فردی _ ۵-۸ نیمرخ علایق

برای تهیه فصل هشتم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت به فروشگاه بروید.

... 9/ نیمرخ آسیب­ شناسی شخصیت:...

فصل نهم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت

۹/ نیمرخ آسیب­ شناسی شخصیت: ۱-۹ رویکرد صفت­ گرایی _ ۲-۹ رویکرد آسیب­ شناسی روانی _ ۳-۹ رویکرد آسیب ­شناسی شخصیت _ ۴-۹ ابعاد پنج­گانه _ ۵-۹ رویکرد جامع ­نگر

برای تهیه فصل نهم کتاب ارزیابی ویژگی های شخصیت به فروشگاه بروید.

... 10/ کاربردهای متنوع:...

۱۰/ کاربردهای متنوع: _ ۱-۱۰ زمینه ­های روان شناسی نظامی _ ۲-۱۰ زمینه ­های روان شناسی ورزش _ ۳-۱۰ زمینه ­های روان شناسی اعتیاد _ ۴-۱۰ زمینه ­های روان شناسی کارکنان _ ۵-۱۰ زمینه­ های روان شناسی ازدواج

لطفا در این مورد، درخواست خود را در همین صفحه ارسال کنید. (بخش کاربردهای متنوع درر فروشگاه قرار نگرفته است)

... 12/ واژه ­نامه mmpi:...