ثبت نام سنجش

سنجش دهندگانی که خارج از کشور ایران هستند، در صورت عدم دسترسی به شماره موبایل با پیش شماره کشوری ۹۸+ برای دریافت کد ۱۶ رقمی ثبت نام، ملزم به درج ایمیل هستند.